Aktuálně

Poskytované advokátní služby

Tisk

Právní služby

Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Stanislava Zborníka poskytuje právní služby v rozsahu generální praxe se zaměřením zejména na právo občanské, daňové, obchodní, trestní, správní, insolvenční a další právní obory.

Advokát je dále oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem, a proto klient nemusí z tohoto důvodu ověřovat podpis u notáře či obecního úřadu, ale přímo v kanceláři advokáta. Navíc klientům, pro něž advokát smluvní dokument připravil (a kde vyžaduje zákon úřední ověření podpisu) není tato služba účtována, nedohodnou-li se strany jinak (zejména u většího počtu účastníků).

Advokát poskytuje v jazyce českém a ruském právní služby v níže uvedených oborech:

 • občanské právo
 • daňové právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • správní právo
 • insolvenční právo
 • procesní právo
Tisk

Občanské právo

Občanské právo

 • smlouvy (i budoucí) o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • prohlášení vlastníka budovy
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • závazky a pohledávky
 • nájemní vztahy týkající se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)
 • náhrada škody, uplatňování nároku na náhradu škody
Tisk

Daňové právo

Daňové právo

 • právní poradenství ve všech oborech daní a daňovém řízení
 • vypracování a podání daňových přiznání ke všem druhům daní
 • zastupování při řízení na finančních úřadech, pojišťovnách a ostatních úřadech
 • právní rozbory a stanoviska ve věcech daní a daňového řízení
 • správní žaloby a zastupování v řízení ve správním soudnictví

 

Tisk

Obchodní právo

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností, (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev
 • organizace a řízení valných hromad
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
 • sepisy právních rozborů a stanovisek
 • likvidace a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně)
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
 • obchodní závazkové vztahy
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • problematika cenných papírů, směnky, šeky
 • úschovy cenných papírů a jiných listin
 • ochrana před nekalou soutěží
Tisk

Trestní právo

Trestní právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
Tisk

Správní právo

Správní právo

 • zastupování klientů ve správním řízení
 • zastupování klientů při dopravních nehodách a řešení přestupků v dopravě
Tisk

Insolveční právo

Insolvenční právo

 • návrhy na prohlášení insolvence a zahájení řízení
 • zastupování klienta v insolventním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
 • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
 • zastupování v incidenčních sporech
Tisk

Procesní právo

 • Procesní právořízení před obchodním rejstříkem
 • řízení před katastrálním úřadem
 • řízení před živnostenským úřadem
 • jiná správní řízení
 • občanské soudní řízení
 • rozhodčí řízení
 • ústavní stížnosti

 

Tisk

Odměna advokáta

Odměna advokátaOdměna za právní službu je určována většinou dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

Odměna advokáta Smluvní odměna časová

Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit.

Smluvní úkonová odměna Smluvní odměna úkonová

Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod.

Smluvní odměna paušální Smluvní odměna paušální

Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Smluvní odměna podílová

Smluvní odměna podílová Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky).

Při určování výše odměny advokát dbá na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala i finančním možnostem klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci. Klient má vždy možnost vybrat si tu sazbu, která je pro něj výhodnější, eventuelně po dohodě změnit již vybraný způsob účtování právních služeb.